Algemene Voorwaarden

Laatse Update 15 April 2019


Welcome bij Qiwie

Definities in deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis:

Qiwie: Een adviesbureau gespecialiseerd in rekruteringscommunicatie.

Qiwie verbindt er zich toe haar opdracht te vervullen op een onafhankelijke, objectieve wijze en zal de Klant bijstaan en adviseren teneinde in haar noden te voorzien betreffende hieronder beschreven diensten.

Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan Qiwie diensten aan Klant ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden er integraal deel van uitmaken. Het schriftelijk of digitaal document is een orderbon opgemaakt door de Klant of door Qiwie. In dit orderbon wordt verwezen naar een ordernummer en de gekozen dienstverlening.

Diensten: De diensten die beschreven zijn in de tussen Qiwie en Klant overeengekomen en gesloten overeenkomst. Onder diensten wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan het opmaken van jobadvertenties, het publiceren van jobadvertenties, het verspreiden van jobadvertenties, het beheer van jobadvertenties, marketing campagnes, employer branding, bedrijfspresentaties, het implementeren van jobsite oplossingen, back office oplossingen en diverse andere hieraan gerelateerde activiteiten en diensten. Qiwie start met de levering van haar diensten pas vanaf het ogenblik dat er een bevestiging per mail, post of welke ander officiële vorm ontvangen is.

Klant: Iedere (rechts)persoon die met Qiwie een overeenkomst heeft gesloten.

Overmacht: Qiwie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van overmacht. Elke van de wil van Qiwie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Qiwie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de diensten, storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Qiwie.

De Websites: Hiermee wordt verwezen naar de verschillende jobWebsites, nieuwsWebsites en diverse andere soorten Websites die Qiwie adviseert in haar diensten alsook www.qiwie.be, www.heeft.nieuwe-jobs.be en de diverse andere Websites hieraan gelinkt.

1. Algemene Bepalingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn met uitsluiting van enige ander Algemene Voorwaarden hierin begrepen de Algemene Voorwaarden van de Klant. Wijzigingen,afwijkingen of toevoegingen kunnen enkel en alleen schriftelijk gebeuren. 1.2 De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door Qiwie van de ontvangst van de aanmelding door de Klant, en bij gebreke van de schriftelijke bevestiging door verzending van de eerste factuur door Qiwie. Wanneer Klant met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door Qiwie aan Klant is verstuurd en bij gebreke daarvan door de eerste factuur. De Klant dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de overeenkomst door Qiwie wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de overeenkomst of wanneer de aanmelding door Klant in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd. 1.3 Alle beschrijvingen, specificaties van de diensten op De Websites, in advertenties, brochures en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Qiwie kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Qiwie is ten allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren diensten aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift. ALGEMENE VOORWAARDEN pagina 1 van 7 www.qiwie.be 1.4 De Websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar Websites van derden bevatten. Qiwie is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de Websites van derden. De Websites kunnen bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Qiwie staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Qiwie of derden. 1.5 De Klant draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor het geleverde materiaal en het correct gebruik van de producten en diensten en de Klant waakt tevens over het naleven van de geldende normen, reglementeringen en wetgeving. 1.6 De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van grafisch materiaal volgens de vereiste technische specificaties. Laattijdig aanleveren van materiaal geeft aanleiding tot uitstel of verlating van de publicatie zonder recht op enige vergoeding noch prijsvermindering in hoofde van de Klant. 1.7 De Klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s en grafische elementen die op de advertentie voorkomen. 1.8 In alle gevallen waarin de overeenkomst met Klant eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit. 1.9 Door het plaatsen van een bestelling door middel van een orderbon, en/of aanvaarden van een factuur, aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden zoals hieronder bepaald en verzaakt hij aan zijn specifieke of algemene verkoopsvoorwaarden zoals mogelijks bepaald op zijn bestellingen, brieven of andere commerciële documentatie.

2. Gebruik Diensten en Functionaliteiten

2.1 Voor zover het instemmen met en de van toepassingverklaring van deze Algemene Voorwaarden door de Klant nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het aanvaarden en bevestigen van een offerte (orderbon) door Klant automatisch een instemming met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door Klant in. 2.2 Het recht tot gebruik van de diensten is persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen, te verkopen of op enige wijze te commercialiseren. Het recht van gebruik van de diensten is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Klant. 2.3 Klant garandeert dat deze werknemers de diensten slechts ten behoeve van de activiteiten van Klant zullen gebruiken. 2.4 Qiwie heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de diensten op Klant te verhalen. 2.5 Op basis van de overeenkomst stelt Qiwie eenmalig en voor de duur van de overeenkomst aan Klant de benodigde functionaliteit voor de diensten beschikbaar. 2.6 De specificaties van de diensten worden schriftelijk overeengekomen. Deze worden overeengekomen in de orderbevestiging waarnaar verwezen wordt naar de samenwerkingsovereenkomst. 2.7 Indien er wijzigingen en/of veranderingen plaatsvinden waardoor er één of meerdere online middelen niet (meer) werken, dan wordt de vacature op (een) andere vacaturesite(s) geplaatst. Deze extra service van Qiwie is echter niet verplicht. 2.8 De functionaliteit van de diensten zijn vierentwintig uur per dag beschikbaar. Preventief en correctief onderhoud ten behoeve van de functionaliteit van de Diensten vindt zoveel mogelijk plaats buiten normale kantooruren. 2.9 Qiwie behoudt zich het recht voor om de jobadvertenties en presentaties van de klant door te plaatsen op doorplaatsingen, partnerWebsites en andere vormen van online media.

3. Elektronische communicatiemiddelen

3.1 In het geval communicatie tussen Qiwie en Klant geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor een standaard virusprotectie. Qiwie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of problemen die zouden veroorzaakt worden door virussen of wormen door downloads die gebeuren op de Qiwie website, of subWebsites die hierbij horen. 3.2 Klant dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden tot De Websites van Qiwie. 3.3 Qiwie is niet verantwoordelijk en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het contact en het vervolg dat ontstaat door gebruik te maken van een Qiwie e-mailadres of een doorlink die doorgelinkt wordt naar het e-mailadres of website van de Klant.

4. Prijs en Betaling

4.1 De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de overeenkomst zal na aanvang van de overeenkomst (na ontvangst getekende orderbon), onmiddellijk aan Klant gefactureerd worden. 4.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen de facturen door Klant overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Bij gebreke van zulke condities dient betaling plaats te vinden binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. 4.3 Bij laattijdige betaling door Klant zijn er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd a rato van 12 % per jaar op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal in geval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 250 Euro per factuur. 4.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen door Klant aan Qiwie reeds gedane betalingen niet worden terugbetaald bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. 4.5 De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij Qiwie. Qiwie behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Qiwie in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd. 4.6 Eventuele protesten dienen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen per aangetekend schrijven toe te komen op het adres van de maatschappelijke zetel van Qiwie met omstandige vermelding van de reden waarom er geprotesteerd wordt, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn. 4.7 Qiwie behoudt zich het recht voor om de prijzen van de diensten en andere producten te wijzigen of te herzien.

5. Rechten en verplichtingen van de Klant

5.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Klant en Qiwie geschiedt voor eigen rekening en risico van de Klant. 5.2 Klant zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Belgische wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Klant verwacht mag worden. 5.3 Uit de aard van de overeenkomst vloeit voort dat Klant de beschikking heeft over persoonsgegevens. Klant zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen. 5.4 Klant onthoudt zich er van Qiwie of derden – al dan niet bij het gebruik van de Diensten of De Websites – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databestandrechten of andere rechten van Qiwie of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van De Websites, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Qiwie of derden wordt verhinderd, het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Klant op grond van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst heeft, aan derden. 5.5 Onverlet het overige in dit artikel 5 bepaalde, zal de Klant zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, De Websites en de gegevens waartoe door middel van de Diensten of De Websites toegang verkregen kan worden. Indien Qiwie een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de Klant, dan is de Klant aan Qiwie zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 5000 Euro (vijfduizend euro) per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt en is Qiwie gerechtigd om de overeenkomst met Klant met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven in artikel 5.4. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Klant aan Qiwie verschuldigde schadevergoeding. 5.6 Klant verstrekt aan Qiwie alle noodzakelijke informatie waarvan de Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst door Qiwie. 5.7 De annulering door de Klant van de verspreiding van een advertentie is slechts mogelijk mits aangetekend schrijven binnen de 24 uren volgend op het plaatsen van de bestelling. De Klant dient in voorkomend geval bij wijze van schadevergoeding een forfaitair bedrag te betalen begroot op 25% van het voorziene budget, ook indien het een reeks van herplaatsingen betreft.

6. Rechten en verplichtingen van Qiwie

6.1 Qiwie zal haar uiterste best doen om alle bestellingen uit te voeren binnen de termijnen overeengekomen in de orderbevestiging. Alle kosten verbonden aan wijzigingen zijn volledig ten laste van de Klant en zijn niet opgenomen in de oorspronkelijke prijs, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 6.2 Qiwie verschaft Klant toegang tot haar Websites en gebruik van de overeengekomen Diensten na ontvangst van de betaling door Klant van de overeengekomen prijs. 6.3 Uit de aard van de overeenkomst vloeit voort dat Qiwie de beschikking heeft over persoons- en inloggegevens. Qiwie zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen. 6.4 Qiwie zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Websites en/of Diensten en/of het gebruik van de technische infrastructuur van De Websites en/of Diensten zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van De Websites en/of Diensten. 6.5 Qiwie heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing De Websites en/of Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Klant. 6.6 Qiwie behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Diensten indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Diensten. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Klant toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Diensten, zal Qiwie Klant over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren. 6.7 Qiwie ondersteunt Klant door middel van het ontsluiten van en/of het beschikbaar stellen van de benodigde informatie omtrent de diensten. 6.8 Vertraging in de uitvoering van de dienstverlening of het leveren van goederen door Qiwie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de Klant. 6.9 Qiwie plaatst de vacatures binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de orderbon en de nodige bevestigingen betreffende het opmaken en realiseren van deze vacatures. In geval van overmacht of enige andere vertragingen kan hier in overleg met de klant meer tijd voor worden uitgetrokken. 6.10 In geval er fouten zijn opgetreden bij het plaatsen van de vacatures voor de klant zal Qiwie er zorg voor dragen, zo ver het mogelijk is, deze binnen de 3 werkdagen te verbeteren en aan te passen.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 De aansprakelijkheid van Qiwie is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag (met een maximum van 5000EURO) en de aansprakelijkheid van Qiwie is eveneens beperkt tot de bedragen die worden uitgekeerd op basis van enige verzekeringsovereenkomst. Behoudens in geval van opzet is Qiwie niet verantwoordelijk voor enige schade, zelfs niet indien de schade werd veroorzaakt door een zware fout van Qiwie. 7.2 Qiwie aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7.3 Qiwie aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, databestandrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van De Websites en/of de Diensten van Qiwie. Klant vrijwaart Qiwie voor alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door de Klant van De Websites en de Diensten van Qiwie in strijd met intellectuele eigendomsrechten, databestandrechten of andere rechten van derden. 7.4 Qiwie is niet aansprakelijk voor de samenwerkingen die tot stand komen tussen de Klant en mogelijke andere partijen. 7.5 Qiwie is niet verantwoordelijk en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de resultaten en uitkomsten zoals reactie op advertenties, kandidaten en andere reacties die voortvloeien uit de geplaatste vacatures voor de Klant. 7.6 Qiwie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allianties afgesproken door de verschillende jobWebsites. Doorplaatsingen zijn afhankelijk van individuele afspraken door de desbetreffende jobWebsites en kunnen tijdens de duur van de opdracht gewijzigd of stopgezet worden. 7.7 Qiwie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen en/of onderbrekingen van eigen producten en eigen diensten buiten haar wil. 7.8 Qiwie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen en/of onderbrekingen van producten en diensten die geleverd worden door nieuwsWebsites, partnerWebsites, of andere vormen van media of leveranciers. 7.9 Qiwie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij om redenen buiten haar wil de nodige vergunningen en/of toelatingen verliest om de verspreiding van advertenties en presentaties op het internet te garanderen. Lopende overeenkomsten zullen worden geannuleerd. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist. 7.10 Qiwie geeft geen garantie met betrekking tot de plaatsing, positionering, timing, die te maken hebben met de levering van een advertentie, het aantal clicks, cv’s, sollicitaties, publicaties, of andere, ongeacht op welke website deze staan.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom voortvloeiende uit de producten en/of dienstverlening van Qiwie en/of door Qiwie aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen en informatie zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, modellen, technieken, databestanden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Qiwie dan wel de respectieve titularissen, doch kunnen op geen enkele wijze overgaan op de Klant behoudens schriftelijke instemming door Qiwie. 8.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9. Overmacht

9.1 Qiwie kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. ALGEMENE VOORWAARDEN pagina 5 van 7 www.qiwie.be 9.2 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen. 9.3 Indien Qiwie bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Qiwie bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Diensten afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

10. De inwerkingtreding, duurtijd en beëindiging van de overeenkomst

10.1 Een Jaarovereenkomst voor het plaatsen van meerdere vacatures wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden (of voor een deel daarvan). Na deze 12 maanden wordt deze Overeenkomst stilzwijgend hernieuwd voor 12 maanden, tenzij vooraf met een minimumperiode van 30 dagen deze overeenkomst werd stopgezet. 10.1 Een Advertentie - overeenkomst tussen Klant en Qiwie duurt minimum 30 en maximum 60 kalenderdagen of zoveel korter of langer als de overeengekomen diensten duren, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 10.2 Na verstrijken van de duur van de overeenkomst eindigt deze van rechtswege. 11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 11.2 Qiwie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant – al dan niet voorlopig – uitstel van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt stopgezet. Qiwie zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 11.3 Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Qiwie ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Qiwie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11. Geheimhouding

11.1 Alle informatie die door Qiwie aan de klant wordt verschaft is strikt confidentieel. De Klant dient strikte verantwoordelijkheid in acht te nemen betreffende alle gegevens die door Qiwie worden overgemaakt en dit voor een periode van 2 jaar vanaf de bekendmaking van de informatie bij gebreke waaraan de Klant verantwoordelijk is voor de schade die Qiwie berokkend wordt door het schenden van de vertrouwelijkheid.

12. Overige slotbepalingen

12.1 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, en evenmin van dat deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet strijdig is met dwingend recht. Dergelijke bepalingen zullen vervangen worden door geldige en afdwingbare bepalingen die hier zo dicht mogelijk bij aanleunen. 12.2 Het is Klant niet toegestaan om de overeenkomst tussen Qiwie en Klant, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Qiwie. 12.3 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en dienen in overeenstemming met het Belgische recht geïnterpreteerd te worden. ALGEMENE VOORWAARDEN pagina 6 van 7 www.qiwie.be 12.4 Qiwie heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 12.5 In geval van geschillen voortvloeiend uit overeenkomst of uit daarop voortvloeiende overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige regeling te treffen. 12.6 De niet-uitoefening van rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden door Qiwie kan op geen enkele wijze beschouwd worden als een afstand van rechten. 12.7 Alle geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zullen tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijke arrondissement Brussel behoren. 12.8 Alle aanspraken van Klant vervallen twaalf maanden nadat de diensten zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.